ПРАКТИКА

Система практичної підготовки вчителя у Олександрійському педагогічному фаховому коледжі імені В.О. Сухомлинського має багаторічний досвід роботи та поєднує у собі такі складові:

Мета: підготовка вмотивованого вчителя за обраною спеціальністю, компетентного якісно реалізовувати завдання освіти.

Завдання:

-           формувати в майбутнього вчителя компетентності провадити освітню діяльність відповідно до вимог чинного законодавства, державних стандартів освіти, Концепції Нової української школи;

-           поглибити та закріпити теоретичні знання й на їх основі формувати педагогічні вміння та навички, професійно значимі якості особистості вчителя сучасного формату;

-           забезпечити підготовку вмотивованого, академічно доброчесного вчителя, здатного працювати в команді, створювати ефективне освітнє середовище для всебічного розвитку кожної дитини, формування в неї компетентностей ХХІ століття;

-           сприяти творчому професійному розвитку студента-практиканта, формуванню його активної життєвої та професійної позиції, конкурентоздатності.


Принципи професійної підготовки:

-           відповідність підготовки соціальним потребам суспільства, рівню розвитку науки та культури, політиці держави в галузі освіти;

-           відповідність якостей майбутнього фахівця специфіці навчання;

-           професійна зацікавленість учасників процесу;

-           актуальність і прогностичність підготовки.Характер професійної підготовки: особистісно-орієнтований, комплексний, неперервний, умотивований, співтворчий, демократичний.

Функції: освітня, діагностична, інформаційна, методична, стимулююча, професійно спрямовуюча.


Стратегія роботи педагогічного коледжу:

-                     коригування комплексної роботи щодо якісної професійної підготовки вчителя, здатного до змін, інновацій, конкурентоспроможності;

-                     формування сучасного педагогічного світогляду студента-практиканта на основі цілісної системи наукових, філософських, політичних, моральних, правових, естетичних понять, поглядів, переконань;

-  забезпечення загальнокультурного, теоретичного, методичного та психологічного блоків підготовки майбутнього фахівця, компетентного здійснювати професійну діяльність на демократичних і гуманістичних засадах, педагогіці партнерства;

-  створення умов для ефективної адаптації майбутнього вчителя у професійному просторі;

-       удосконалення технологій упровадження позитивного досвіду роботи педагогів-практиків у діяльність сучасних закладів загальної середньої освіти та закладів дошкільної освіти;

-  формування досвіду організації освітнього середовища згідно із концептуальними положеннями НУШ, якостей, умінь, способів мислення та здібностей практиканта, які б забезпечували успішне провадження професійної діяльності;

-        створення належних умов для професійної самоосвіти, самовизначеності та самореалізації особистості студента, задоволення його освітніх і культурних потреб, інтелектуального, соціального, духовного розвитку;

-                     формування навичок командної, навчально-дослідницької, пошукової та методичної роботи, виховання на цінностях;

-                     сприяння виявленню та підтримці обдарованого студента у майбутньому творчого педагога;

 удосконалення підготовки майбутнього фахівця у відповідності з вимогами сучасності, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, стандартами освіти.

  Критерії оцінки: професійна компетентність, академічна доброчесність, конкурентоздатність, уміння працювати в команді, якість виконання педагогічних функцій.

Очікувані результати: сучасний науковий світогляд, самостійне та творче виконання функцій учителя за обраною спеціальністю, професійна культура.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Вода – невід’ємна частина життя

Професійна підготовка сучасного вчителя з урахуванням запитів й інтересів студентів на заняттях з педагогіки

Досвід проведення перших уроків студентами Олександрійського педагогічного фахового коледжу імені В.О. Сухомлинського