Практична підготовка

Система практичної підготовки вчителя (вихователя) у Олександрійському педагогічному фаховому коледжі імені В.О. Сухомлинського має багаторічний досвід роботи та поєднує у собі такі складові:

Мета: підготовка вмотивованого вчителя (вихователя) за обраною спеціальністю, компетентного якісно реалізовувати завдання освіти.

Завдання:

формувати в майбутнього вчителя (вихователя) компетентності провадити освітню діяльність відповідно до вимог чинного законодавства, державних стандартів освіти, Концепції Нової української школи;

- поглибити та закріпити теоретичні знання й на їх основі формувати педагогічні вміння та навички, професійно значимі якості особистості вчителя (вихователя) сучасного формату;

- забезпечити підготовку вмотивованого, академічно доброчесного вчителя (вихователя), здатного працювати в команді, створювати ефективне освітнє середовище для всебічного розвитку кожної дитини, формування в неї компетентностей ХХІ століття;

- сприяти творчому професійному розвитку студента-практиканта, формуванню його активної життєвої та професійної позиції, конкурентоздатності.


Принципи професійної підготовки:

-           відповідність підготовки соціальним потребам суспільства, рівню розвитку науки та культури, політиці держави в галузі освіти;

-           відповідність якостей майбутнього фахівця специфіці навчання;

-           професійна зацікавленість учасників процесу;

-           актуальність і прогностичність підготовки.Характер професійної підготовки: особистісно-орієнтований, комплексний, неперервний, умотивований, співтворчий, демократичний.

Функції: освітня, діагностична, інформаційна, методична, стимулююча, професійно спрямовуюча.

Стратегія роботи педагогічного коледжу:

- коригування комплексної роботи щодо якісної професійної підготовки вчителя (вихователя), здатного до змін, інновацій, конкурентоспроможності;

 формування сучасного педагогічного світогляду студента-практиканта на основі цілісної системи наукових, філософських, політичних, моральних, правових, естетичних понять, поглядів, переконань;

- забезпечення загальнокультурного, теоретичного, методичного та психологічного блоків підготовки майбутнього фахівця, компетентного здійснювати професійну діяльність на демократичних і гуманістичних засадах, педагогіці партнерства;

- створення умов для ефективної адаптації майбутнього вчителя (вихователя) у професійному просторі;

удосконалення технологій упровадження позитивного досвіду роботи педагогів-практиків у діяльність сучасних закладів загальної середньої освіти та закладів дошкільної освіти;

- формування досвіду організації освітнього середовища згідно із концептуальними положеннями НУШ, якостей, умінь, способів мислення та здібностей практиканта, які б забезпечували успішне провадження професійної діяльності;

- створення належних умов для професійної самоосвіти, самовизначеності та самореалізації особистості студента, задоволення його освітніх і культурних потреб, інтелектуального, соціального, духовного розвитку;

- формування навичок командної, навчально-дослідницької, пошукової та методичної роботи, виховання на цінностях;

сприяння виявленню та підтримці обдарованого студента у майбутньому творчого педагога;

- удосконалення підготовки майбутнього фахівця у відповідності з вимогами сучасності, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, стандартами освіти.

  Критерії оцінки: професійна компетентність, академічна доброчесність, конкурентоздатність, уміння працювати в команді, якість виконання педагогічних функцій.

Очікувані результати: сучасний науковий світогляд, самостійне та творче виконання функцій учителя (вихователя) за обраною спеціальністю, професійна культура.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Методичні рекомендації з практики «У дитячих оздоровчих таборах»

СИСТЕМА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ В ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ ФАХОВОМУ КОЛЕДЖІ ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО