СИСТЕМА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ В ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ ФАХОВОМУ КОЛЕДЖІ ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО


Максімова Л.Є., заступник директора з навчальної роботи, викладач педагогіки вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист Олександрійського педагогічного фахового коледжу імені В.О.Сухомлинського (м. Олександрія, Україна)

Заклади вищої, фахової передвищої освіти повинні підготувати конкурентоздатного фахівця, який би був соціально та професійно мобільним, умотивованим до самореалізації й самовдосконалення в особистій і професійній сферах.


В основі якості освіти має бути критерій, який визначає здатність молодого покоління повноцінно жити й активно діяти в новому світі, постійно самовдосконалюватися, адекватно реагувати на зміни [1].

Нині заклади освіти покликані забезпечити фундаментальну наукову, професійну та загальнокультурну підготовку, здобуття громадянами освітньо-кваліфікаційних рівнів відповідно до їхніх інтересів та здібностей, удосконалення наукової та професійної діяльності, перепідготовку й підвищення кваліфікації [5].

Варто зазначити, що сучасне суспільство потребує всебічно розвинених, соціально активних спеціалістів, які мають систему цінностей, чітко виражені життєві та професійні установки, фундаментальну наукову освіту, особисту і професійну культуру.

Професіонал освітньої сфери повинен також бути гуманістично спрямованим, інноваційним, готовим до змін, усвідомлювати суспільну роль і відповідальність, діяти в команді.

Практична підготовка вчителя у педагогічному коледжі вирізняється якістю, яка досягається шляхом систематичного проходження різних видів практики, ступеневості підготовки.

Навчальні плани поєднують види практики, зміст яких відображено в наскрізних і робочих програмах практики. Оновлення їх змісту, зокрема, мети, завдань практики згідно з вимогами сучасності дає можливість підготувати компетентного вчителя, який здатний валідно провадити освітню діяльність.

Викладачі коледжу мають суттєві напрацювання щодо створення нормативної бази практики, впровадження спадщини В.О.Сухомлинського, концептуальних засад Нової української школи, підготовки майбутнього вчителя до роботи з дітьми, що мають особливі освітні потреби.

Наші студенти проходять практику в кращих закладах освіти міста Олександрія, за місцем проживання, майбутнього працевлаштування. Ми співпрацюємо із досвідченими працівниками базових закладів, управління освіти і науки, молоді та спорту м. Олександрія. Залучаємо їх до проведення консультацій, практичних, показових занять. Спільно зі студентами проводимо тренінги на базах закладів освіти, які сприяють вирішенню актуальних професійних питань.

Значну увагу приділяємо моніторингу фахового становлення. Спільно з адміністрацією, працівниками базових закладів, викладачами педагогіки ми визначаємо шляхи вдосконалення професійних якостей та вмінь майбутніх учителів. Розроблена і діє модель самого моніторингу:

Однією із переваг нашої практичної підготовки є ступеневість від уведення у спеціальність, формування світогляду до перших кроків у професії, проведення уроків (заходів життєдіяльності у закладах дошкільної освіти, самостійної роботи в умовах розширеного педагогічного простору (безперервна (переддипломна) практика)).

Випускник коледжу готовий проводити уроки (заняття у ЗДО), індивідуальну роботу з дітьми, працювати над самовдосконаленням.

Характеристики з місця практики, грамоти підтверджують достатній та високий рівень компетентності студентів коледжу здійснювати педагогічні функції за обраною спеціальністю.

Заклад співпрацює з педагогічними коледжами та училищами Південного регіону України, презентує свій досвід у професійних журналах, на всеукраїнських і регіональних конференціях, що підтверджено сертифікатами, збірниками матеріалів.

Ми ведемо блог щодо впровадження концептуальних засад Нової української школи. Багато уваги приділяємо профорієнтації молоді щодо вибору професії вчителя та навчання у нашому коледжі.

Унікальність практики в тому, що вона формує професійні якості та вміння, зокрема вміння спілкуватися, презентувати, навіювати, вести за собою.

Узагальнивши багаторічний досвід роботи Олександрійського педагогічного коледжу імені В.О. Сухомлинського», представимо систему практичної підготовки вчителя.

Мета: підготовка вмотивованого вчителя за обраною спеціальністю, компетентного якісно реалізовувати завдання освіти.

Завдання:

-         формувати в майбутнього вчителя компетентності провадити освітню діяльність відповідно до вимог чинного законодавства, державних стандартів освіти, Концепції Нової української школи;

-         поглибити та закріпити теоретичні знання й на їх основі формувати педагогічні вміння та навички, професійно значимі якості особистості вчителя сучасного формату;

-         забезпечити підготовку вмотивованого, академічно доброчесного вчителя, здатного працювати в команді, створювати ефективне освітнє середовище для всебічного розвитку кожної дитини, формування в неї компетентностей ХХІ століття;

-         сприяти творчому професійному розвитку студента-практиканта, формуванню його активної життєвої та професійної позиції, конкурентоздатності.

Принципи професійної підготовки:

-         відповідність підготовки соціальним потребам суспільства, рівню розвитку науки та культури, політиці держави в галузі освіти;

-         відповідність якостей майбутнього фахівця специфіці навчання;

-         професійна зацікавленість учасників процесу;

-         актуальність і прогностичність підготовки.

Характер професійної підготовки: особистісно-орієнтований, комплексний, неперервний, умотивований, співтворчий, демократичний.

Функції: освітня, діагностична, інформаційна, методична, стимулююча, професійно спрямовуюча.

Блоки професійної підготовки

Структурні складові:

1.              Нормативна база

Закони України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту».

Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів.

Положення про проведення практики студентів Олександрійського педагогічного фахового коледжу імені В.О. Сухомлинського.

Положення внутрішнього користування, що сприяють якості практики, зокрема:

-                 Положення про ведення журналу обліку педагогічної практики Олександрійського педагогічного фахового коледжу імені В.О. Сухомлинського;

-                 Положення про організацію самостійної роботи студентів Олександрійського педагогічного фахового коледжу імені В.О. Сухомлинського під час педагогічної практики;

-                 Положення, що регламентують організацію і проведення педагогічної практики;

-                 Наскрізні та робочі програми практики.

-                 Організаційні заходи

Накази. Конференції. Консультації. Добір бази практики. Розподіл. Проходження інструктажів із охорони праці та безпеки життєдіяльності. Персональний допуск.

2.              Методичне забезпечення

Методичне забезпечення видів практики згідно з навчальним планом.

Рекомендації щодо оцінювання практики.

Папки самопідготовки.

Матеріали блогу із практики.

3.              Моніторинг професійної підготовки

4.              Компоненти: система спостережень і контролю, професійна діагностика, аналіз результатів, коригування стратегії професійного становлення. Система звітності учасників практичного навчання.

5.              Результати

Якісна професійна підготовка сучасного вчителя.

Стратегія роботи педагогічного коледжу:

-                 коригування комплексної роботи щодо якісної професійної підготовки вчителя, здатного до змін, інновацій, конкурентоспроможності;

-                 формування сучасного педагогічного світогляду студента-практиканта на основі цілісної системи наукових, філософських, політичних, моральних, правових, естетичних понять, поглядів, переконань;

-                 забезпечення загальнокультурного, теоретичного, методичного та психологічного блоків підготовки майбутнього фахівця, компетентного здійснювати професійну діяльність на демократичних і гуманістичних засадах, педагогіці партнерства;

-                 створення умов для ефективної адаптації майбутнього вчителя у професійному просторі;

-                 удосконалення технологій упровадження позитивного досвіду роботи педагогів-практиків у діяльність сучасних закладів загальної середньої освіти та закладів дошкільної освіти;

-                 формування досвіду організації освітнього середовища згідно із концептуальними положеннями НУШ, якостей, умінь, способів мислення та здібностей практиканта, які б забезпечували успішне провадження професійної діяльності;

-                 створення належних умов для професійної самоосвіти, самовизначеності  та самореалізації особистості студента, задоволення його освітніх і культурних потреб, інтелектуального, соціального, духовного розвитку;

-                 формування навичок командної, навчально-дослідницької, пошукової та методичної роботи, виховання на цінностях;

-                 сприяння виявленню та підтримці обдарованого студента у майбутньому творчого педагога;

 удосконалення підготовки майбутнього фахівця у відповідності з вимогами сучасності, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, стандартами освіти.

Компоненти підготовки до педагогічної діяльності:

-                 Когнітивний – базова культура особистості, система професійних знань.

-                 Мотиваційний – усвідомлення значимості діяльності, прагнення до вдосконалення.

-                 Процесуальний – уміння та навички щодо передачі знань, формування компетентностей в учасників освітнього процесу.

-                 Організаційний – оптимальне використання часу й освітнього середовища.

-                 Морально-вольовий – мобілізація власних сил, потенційних професійних можливостей.

Сходинки ступеневої підготовки:

1.          Введення у спеціальність (педагогічні лекторії, читання, екскурси сторінками педагогічної преси, самоосвіта).

2.          Перші кроки у професії (вивчення нормативної бази, дисциплін, що формують загальні та спеціальні компетентності, практика «Позакласна та позашкільна виховна робота» (спеціальність 013 «Початкова освіта»),   «Практика з позакласної виховної роботи» (спеціальність 017 «Фізична культура і спорт»), «Введення у спеціальність», «Практика в ролі помічника вихователя» (спеціальність 012 «Дошкільна освіта»), створення папки педагогічних надбань).

3.          Здобуття практичного досвіду (вивчення нормативної бази, дисциплін, що формують загальні та спеціальні компетентності, практика «Позакласна та позашкільна  виховна робота», «Пробні уроки та заняття», «У дитячих оздоровчих таборах» (спеціальність 013 «Початкова освіта»), «Практика з виховної роботи», «Пробні уроки та заняття в школі»,  «У дитячих оздоровчих таборах» (спеціальність 017 «Фізична культура і спорт»), «Спостереження та пробна практика», «Літня педагогічна практика» (спеціальність 012 «Дошкільна освіта», вивчення досвіду вчителів-практиків (вихователів закладів дошкільної освіти), його апробація, презентація власного досвіду).

Формування професійної майстерності (вивчення нормативної бази, дисциплін, що формують загальні та спеціальні компетентності, практика «Спостереження за навчально-виховною роботою вчителя-класовода в перші дні дитини в школі», «Пробні уроки та заняття», «Безперервна практика»  (спеціальність 013 «Початкова освіта»), «Пробні уроки та заняття в школі»  «Переддипломна (педагогічна) практика» (спеціальність 017 «Фізична культура і спорт»), «Спостереження та пробна практика», «Переддипломна»  (спеціальність 012 «Дошкільна освіта»)  підготовка до роботи в умовах розширеного педагогічного простору, науково-пошукова робота,  самоаналіз, самовизначення й самоактуалізація у професії).

Критерії оцінки: професійна компетентність, академічна доброчесність, конкурентоздатність, уміння працювати в команді, якість виконання педагогічних функцій.

Очікувані результати: сучасний науковий світогляд, самостійне та творче виконання функцій учителя за обраною спеціальністю, професійна культура.Представимо загальну схему системи практичної підготовки вчителя.

Виділимо з неї в окрему систему складові, які забезпечують якість проходження практики студентами коледжу.

При цьому якість слід розуміти у відповідності до Закону України «Про фахову передвищу освіту» так: «Якість фахової передвищої освіти – відповідність умов освітньої діяльності та результатів навчання вимогам законодавства та стандартам фахової передвищої освіти, професійним та/або міжнародним стандартам (за наявності), а також потребам заінтересованих сторін і суспільства, яка забезпечується шляхом здійснення процедур внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості освіти» [4].

Також варто зазначити, що згідно із Законом України «Про освіту»: Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень [3].

Компетентність – динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність [4].

Отже, дана система є внутрішньою процедурою забезпечення якості освіти в ході практики у педагогічному коледжі.

Усе вищезазначене формує наскрізний педагогічний досвід майбутнього вчителя, дає можливість реалізувати себе, працевлаштуватися, бути стресостійким, конкурентноздатним, готовим до змін, інновацій і подальшого розвитку.

 


 

Список використаних джерел та літератури

 

1.              Гладуш В. А. Педагогіка вищої школи: теорія, практика, історія. Навч. посіб./В. А. Гладуш, Г. І. Лисенко – Д., 2014. – 416 с.

2.              Закон України «Про вищу освіту». Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text.

3.              Закон України «Про освіту». Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/index.

4.              Закон України «Про фахову передвищу освіту». Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text.

5.              Калашнікова Л. М., Жерновникова О.А. Педагогіка вищої школи у схемах і таблицях : навчальний посібник. – Харків, 2016. – 260 с.

6.              Концепція Нової української школи. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249613934.

7.              Методичні рекомендації щодо розробки стандартів фахової передвищої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України № 918 від 13.07.2020).

8.              Наскрізна програма педагогічної практики (галузь знань 01 «Освіта/Педагогіка», спеціальність 012 «Дошкільна освіта», відділення спеціальності «Початкова освіта» (введено в дію наказом № 49/02-04 від 25.08.2020)).

9.              Наскрізна програма педагогічної практики (галузь знань 01 «Освіта/Педагогіка», спеціальність 013 «Початкова освіта», відділення спеціальності «Початкова освіта» (введено в дію наказом № 49/02-04 від 25.08.2020)).

10.          Наскрізна програма педагогічної практики (галузь знань 01 «Освіта/Педагогіка», спеціальність 017 «Фізична культура і спорт», відділення спеціальності «Фізична культура і спорт» (введено в дію наказом № 49/02-04 від 25.08.2020)).

11.          Нова українська школа: порадник для вчителя / Під заг. ред. Бібік Н. М. – К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. – 206 с.

12.          Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи. Друге видання доповнене, 2014. – 456 с.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Методичні рекомендації з практики «У дитячих оздоровчих таборах»

Презентація досвіду практичної підготовки здобувачів освіти 40 групи "Спостереження та пробна практика"