Теоретично-нормативне обґрунтування інновацій в освіті


Максімова Л.Є., завідувач навчально-виробничої практики, викладач педагогіки вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист КВНЗ «Олександрійський педагогічний коледж імені В.О.Сухомлинського».

Зміни й оновлення – рушій прогресу, стимул до розвитку та вдосконалення.  Впровадження інновацій – крок до реалізації мети освіти.
Інноваційна діяльність здійснюється з урахуванням вимог нормативної бази освітньої галузі, зокрема:
-                 Закону України «Про інноваційну діяльність»;
-                 Закону України «Про освіту»;
-                 Закону України « Про вищу освіту»;
-                 Закону України « Про  фахову передвищу вищу освіту»;
-                  Концепції Нової української школи.
 Закон України «Про освіту» (стаття 54) серед прав і обов’язків педагогічних працівників визначає такі:
-                 педагогічну ініціативу;
-                 розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проєктів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання [4].
У відповідності до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності інноваційною освітньою діяльністю у системі освіти є діяльність, що спрямована на розроблення й використання у сфері освіти результатів наукових досліджень та розробок [7].
Спрямованість освітніх інновацій: підвищення рівня якості освіти, результативності й ефективності роботи учасників освітнього процесу й освітніх закладів у цілому.
 Об'єктами інноваційної освітньої діяльності є: нові емпіричні та/або теоретичні знання, навчальний та виховний процеси, освітні (педагогічні), дидактичні, виховні, управлінські системи, моделі, методи, інноваційні освітні програми і проекти, інші інтелектуальні продукти, засоби навчання та обладнання, організаційні та адміністративні рішення, а також рішення іншого характеру, що істотно поліпшують якість освіти, результативність та ефективність освітньої діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників, навчальних закладів [7].
Спираючись на Закон України «Про освіту», виділимо пріоритетні принципи інноваційної роботи:
-                 людиноцентризм;
-                 верховенство права;
-                  забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;
-                  забезпечення рівного доступу до освіти;
-                  розвиток інклюзивного освітнього середовища;
-                  забезпечення універсального дизайну;
-                 науковий характер;
-                 гласність;
-                 відповідальність;
-                  свобода у виборі видів, форм;
-                 академічна доброчесність;
-                 гуманізм;
-                 демократизм;
-                 єдність освітнього процесу і професійної підготовки;
-                  практична апробація;
-                 сприяння навчанню впродовж життя.
Однією з головних умов інноваційної роботи є академічна доброчесність.
 Згідно із Законом  України «Про освіту» академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень [4].
Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками передбачає: посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність; контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти; об’єктивне оцінювання результатів навчання [4].
Визначимо форми інноваційної роботи,  а саме:
-                 вивчення й узагальнення інноваційного досвіду, його впровадження у професійну підготовку вчителя;
-                розроблення нових освітніх програм;
-                статті, які публікуються в фахових й інших виданнях;
-                підручники, посібники, методичні розробки, довідники;
-                наукові праці;
-               положення та інші нормативні документи внутрішнього користування;
-               виступи на конференціях, семінарах, брифінгах, конгресах тощо;
-  керівництво інноваційною роботою студентів щодо підготовки інноваційних проєктів, статей, робіт на конкурси, доповідей тощо;
-                 рецензування підручників, посібників, статей, розробок тощо;
-                 створення програмних й інших засобів моніторингу якості освіти.
Ураховуючи специфіку діяльності закладу, що здійснює підготовку фахівців освітньої галузі, під час розробки інновацій варто акцентувати увагу на вимогах до вчителя, визначених у Законі України «Про освіту», Концепції Нової української школи, зокрема: якість освіти, мотивація до вдосконалення, професійного розвитку, навички здорового способу життя, фізичне та психічне здоров’я, педагогічна етика, повага до гідності, прав, свобод і інтересів учасників освітнього процесу, здатність працювати в команді, необхідність дотримуватися законів України, патріотична налаштованість, система цінностей, толерантність, інформаційна грамотність, успішність, здатність до змін,  академічна доброчесність, професіоналізм [4].
Систематизуємо теоретичні засади інноваційної роботи та подамо їх у вигляді схеми:

 Інноваційна освітня діяльність як і позитивний педагогічний досвід повинна мати стійку платформу. Узагальнимо її складові:
Теорія спрямовується та перевіряється практикою. Однією із результативних форм її апробації є практикуми. Розкриємо суть цього поняття.
Практикум – форма освітнього процесу, яка передбачає  самостійне виконання завдань на основі узагальнених і систематизованих теоретичних напрацювань, оволодіння навичками дослідницької роботи [1].
Саме тому практикум – це дієва форма впровадження інновацій в освітньому закладі.
Узагальнюючи вищезазначене, слід наголосити на тому, що інноваційна робота повинна мати професійно-практичне значення, сприяти підготовці компетентного, конкурентноздатного вчителя з чіткою  системою цінностей  та інноваційним мисленням, здатного впроваджувати інновації у професійне середовище і життя.
 Список використаних джерел:
1. Волкова Н.П. Педагогіка. – К.: Академія, 2012. – 612 c.
2.Закон України «Про фахову передвищу вищу освіту». Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19.
3.Закон України «Про вищу освіту». Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
4.Закон України «Про освіту». Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/index.
5.Закон України «Про інноваційну діяльність». Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15.
6.Концепція Нової української школи. Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249613934.
7. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0946-00.


Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Методичні рекомендації з практики «У дитячих оздоровчих таборах»

СИСТЕМА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ В ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ ФАХОВОМУ КОЛЕДЖІ ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Презентація досвіду практичної підготовки здобувачів освіти 40 групи "Спостереження та пробна практика"