Професійна підготовка сучасного вчителя з урахуванням запитів й інтересів студентів на заняттях з педагогіки

 

Студенти 42 групи випускного курсу
спеціальності 013 Початкова освіта,
Ірина СУРЖКО, староста групи,
Літта МАКСІМОВА, викладач педагогіки
вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Нормативна база освітньої галузі, Концептуальні засади Нової української школи визначають вимоги до сучасного вчителя, серед яких варто наголосити на інноваційному мисленні, здатності до командної взаємодії, умотивованості, відповідальності, системі цінностей, компетентності, конкурентоздатності.

У загальній системі професійної підготовки вчителя за Освітньо-професійною програмою за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» для спеціальності «Початкова освіта» (на основі БЗСО) освітній компонент «педагогіка» відіграє пріоритетну роль у підготовці фахівця, здатного вирішувати типові спеціалізовані задачі початкової освіти та нести відповідальність за результати  своєї діяльності; реалізовувати  професійні права та права особистості як члена суспільства; розуміти історичні аспекти педагогічної науки; спілкуватися державною мовою та розвивати наукове професійне мовлення й критичне мислення; використовувати інформаційні та комунікаційні технології; діяти у правовому полі з дотриманням засад нормативної бази системи освіти та академічної доброчесності, зокрема.

Випускники спеціальності 013 Початкова освіта усвідомлюють, що знання з педагогіки є базовими для реалізації вимог Державного стандарту початкової освіти, головне – сформувати вміння та навички їх використання у професійному полі для досягнення якості освіти учнів. Саме тому, реалізовуючи їх запити й інтереси, на занятті з педагогіки впроваджуються види діяльності, які передбачають моделювання, конструювання, прогнозування, співпрацю, а саме: проекти, лепбуки, презентації, колажі ідей, карти та куточки  знань, макети, візитівки. Студенти 42 групи переконані, що здобуття освіти повинно бути цікавим, професійно зорієнтованим, стимулювати до самоосвіти, самовдосконалення, мотивувати до апробації знань і вмінь на практиці. Їх готовність до проходження переддипломної практики продемонстрував семінар «Технології виховання», самостійно підготовлений ними за скеровуючої ролі старости групи Ірини СУРЖКО, у формі ток-шоу «Говорить 42 група». Готуючи питання плану (1.Загальне поняття про технологію виховного процесу. 2.Поняття «обдарованої дитини». 3.Технології виховної роботи з обдарованими дітьми. 4.Поняття «важковиховувані діти». 5.Технології виховання важковиховуваних дітей. 6.Погляди В.О. Сухомлинського на моральні порушення дітей. 7.Проблема превентивного виховання на сучасному етапі розвитку держави.), студенти проявили творчість, ініціативу, активну позицію.


Цікавими із професійної точки зору були такі роботи студентів: «Інтерв’ю з Антоном МАКАРЕНКОМ», «Скарбниця ідей Василя СУХОМЛИНСЬКОГО», брифінгові виступи, практичні вправи на визначення обдарованості, захисти точки зору, вираженої у проекті, книзі знань, блок-схемі, плакаті. При цьому студенти Анастасія БАЙДЮК, Віолетта БУЧІК-ШЕВЧЕНКО, Ірина ДРЬОМОВА, Яна ДЕРЕВЯНКО, Ірина ДЬОЛОГ, Олександра ІВЛЄВА, Євгеній КІСЄЛЬОВ, Анастасія КОРНІЄНКО, Наталя КРАСІЛЬНІКОВА, Сніжана ЛАТАНЮК, Каріна ОРЛОВСЬКА, Ельвіра ПАЩЕНКО, Олег ПЕТРЕНКО, Вікторія ШАКУЛОВА, Марина ШАПОВАЛОВА продемонстрували обізнаність у колі визначених проблем та можливих шляхів  розв’язання, підкреслили їх значимість для вчителя, батьків, необхідність співпраці з усіма учасниками шкільної команди.

Студенти групи відзначають, що такі підходи до викладання дисципліни, демократичний стиль спілкування створюють ефективне освітнє середовище, дають можливість апробувати сучасні стратегії навчання й виховання для успішного використання їх під час проходження практики «Пробні уроки та заняття», якісно підготуватися до роботи в умовах безперервної практики.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Методичні рекомендації з практики «У дитячих оздоровчих таборах»

СИСТЕМА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ В ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ ФАХОВОМУ КОЛЕДЖІ ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Презентація досвіду практичної підготовки здобувачів освіти 40 групи "Спостереження та пробна практика"