Рекомендації щодо написання курсових робіт


Рекомендації
щодо написання курсових робіт студентами
КВНЗ «Олександрійський педагогічний коледж імені В.О.Сухомлинського»


1.               Курсові роботи з навчальних дисциплін у навчальному році мають складатись із: вступу, теоретичної частини (декількох розділів), практичної частини, висновків. А це значить, що її зміст може виглядати, наприклад, так:
ЗМІСТ

ВСТУП. ЗНАЧЕННЯ ЗНАНЬ ІЗ СИНТАКСИСУ В
ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ……………………………………………. 2
РОЗДІЛ 1. СИСТЕМА ВИВЧЕННЯ РЕЧЕННЯ НА УРОКАХ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ…………………………………………….. 4
1.1.    Вироблення початкових уявлень про речення та його будову.......... 4                1.2.    Ознайомлення з типами речень за метою висловлювання та
інтонацією…………………………………………………………... 10
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ………..……. 14
2.1.     Засвоєння поняття «основа речення», «головні та другорядні
члени речення»…………..………………………………………..... 14
2.2.     Робота над усвідомленням синтаксичного зв’язку між членами
речення…………………………………………………………….... 18
2.3.             Методика опрацювання однорідних членів речення …………. 25
РОЗДІЛ 3. ВИВЧЕННЯ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ У ПОЧАТКОВІЙ
ШКОЛІ……………..……………………………………………… 28
РОЗДІЛ 4. ВИДИ ВПРАВ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ…………... 31
РОЗДІЛ 5. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА…………………………………………. 45
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….. 47
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………… 48
ДОДАТКИ………………………………………………………………….…… 50

2.              У вступі має бути розкрите питання актуальності - важливості, практичної значущості обраної теми, тобто того, наскільки робота над нею впливає на зростання фахової майстерності її автора як майбутнього спеціаліста - учителя з початкової освіти, учителя фізичного виховання. Крім того, у вступній частині мають бути зазначені об’єкт, предмет, та завдання наукового дослідження.
3.              У теоретичній частині міститься реферативний виклад теоретичного матеріалу за обраною темою.
4.              До практичної частини курсової роботи можна включати:
1)             Зразки складених автором конспектів (фрагментів) уроку, позакласних занять
2)             Сценарії позанавчальних виховних заходів, у тому числі і виховних годин
3)             Види роботи з елементами інноваційних технологій навчання, наприклад: конспекти інтегрованих і бінарних уроків, конспекти, нетрадиційних уроків (уроків-подорожей, уроків-казок, уроків-ігор, уроків-КВК,...),....
4)             Складені письмові аналізи відвіданих уроків, їх фрагментів, позакласних занять, виховних заходів
5)             Види роздаткового дидактичного матеріалу, у тому числі:
-             диференційовані завдання; види читання тексту твору;
-             тексти для аудіювання;
-             дидактичні ігри;
-             текстові фізкультхвилинки;
-             зразки структурно-логічних схем;
-             тести;
-             ребуси, кросворди, загадки, приказки, прислів’я;
-             зразки фрагментів роботи з використанням мультимедійних засобів навчання; зразки алгоритмів для засвоєння того чи іншого навчального матеріалу; виготовлені (дібрані) інші наочні посібники.
6)             Крім того, можна проілюструвати (наповнити) практичну частину виконаними учнями видами роботи, наприклад:
-                  виконаними вправами;
-                  розв’язаними задачами;
-                  виконаними завданнями спостережень над ...;
-                   написаними творчими роботами; виготовленими виробами із трудового навчання;
-                   намальованими малюнками;
-                  зразками учнівських зошитів, у тому числі і з друкованою основою.
7)             Можна додати (включити) до практичної частини роботи, наприклад:
-                  матеріали інтерв’ювання досвідчених учителів-практиків за проблемою, розкритою в курсовій роботі;
-                  матеріали анкетування вчителів, батьків учнів класу;
-                  описи узагальненого досвіду роботи вчителя з питання, розкритого в курсовій роботі;
-                   матеріали, що підтверджують інноваційність навчання та відповідають темі курсової роботи.
8)             Процес виконання завдань учителем, батьками, учнями класу, у якому проводилось дослідження, можна підтвердити комплектом фотографій.
9)             Отже, наприклад:
Студент пише курсову роботу на тему: «Елементи інтерактивного навчання на уроках української мови у 2-4-х класах». Він у теоретичній частині повинен розкрити суть цього виду навчальної інновації; навести та охарактеризувати всі відомі види інтерактивних форм навчання; пояснити, чим вони корисні та наскільки є важливими в навчанні мови молодших школярів.
А до практичної частини роботи, наприклад, має включити, наприклад:
-                  зразки виконаних учнями експериментального класу завдань інтерактивного навчання; письмовий аналіз цих завдань;
-                  запис інтерв’ю з учителем експериментального класу з питань важливості (доречності, доцільності) використання в навчальному процесі елементів інтерактивного навчання або опис узагальненого досвіду роботи; комплект фотографій, які підтверджують (ілюструють) етапи проведеного наукового дослідження.
5.              У розділі «Висновки» студент повинен зазначити:
-                  те, до яких висновків він дійшов, проводячи наукове дослідження;
-                  чи досягнута поставлена мета та чи вирішені завдання в ході його виконання;
-                  чи підтвердилось під час дослідження те, про що йшлося в теоретичній частині роботи.
Примітка: Технічне оформлення роботи залишається таким, яким воно було й у попередні роки.
Деякі уточнення
щодо оформлення (написання)
курсових робіт та їх захисту
у 2020 році

1.              Титульна сторінка оформляється за встановленим зразком
(див. додатки № 1 - на спеціальність 013 «Початкова освіта»
та № 2 - на спеціальність 017 «Фізична культура і спорт»).
2.              Зміст роботи оформляється так, як зазначено в «Рекомендаціях» (див.).
3.              Ширина полів робочої сторінки курсової роботи:

4.              Питання щодо оформлення чи не оформлення презентаційних матеріалів вирішує керівник курсової роботи.
5.              Скласти коротку інформацію до захисту курсової роботи та усно повідомити її зміст за планом:
1.              Тема курсової роботи
2.              Керівник
3.              Актуальність обраної теми
4.              Суть та завдання:
-                  експериментального дослідження (якщо вона є);
-                  практичної частини роботи (якщо вона є).
5.              Висновки.Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Методичні рекомендації з практики «У дитячих оздоровчих таборах»

СИСТЕМА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ В ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ ФАХОВОМУ КОЛЕДЖІ ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Презентація досвіду практичної підготовки здобувачів освіти 40 групи "Спостереження та пробна практика"