НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА

Підготовка сучасного вчителя фізичної культури до роботи в Новій українській школі.

З метою забезпечення якісної професійної підготовки фахівців за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт до роботи в умовах Нової української школи в Олександрійському педагогічному фаховому коледжі імені В.О.Сухомлинського здійснюється така робота:

1. Внесення в програми навчальних дисциплін (педагогіка, теорія і методика фізичного виховання, гімнастика з методикою викладання, спортивні ігри з методикою викладання, рухливі ігри з методикою викладання, легка атлетика з методикою викладання) вивчення концептуальних засад провадження освітньої діяльності в НУШ, зокрема нормативної бази, технологій і стратегій навчання, прийомів створення ефективного освітнього середовища, оформлення навчальних зон, встановлення правил співпраці, командної взаємодії тощо.

2. Формування соціальних навичок у ході вивчення дисциплін усіх циклів підготовки (загальноосвітньої підготовки (інваріантна складова), загальноосвітньої підготовки (профільна складова), гуманітарної та соціально-економічної підготовки, математичної та природничо-наукової підготовки, професійної та практичної підготовки, вибіркового компоненту ОП) за допомогою сучасних освітніх технологій, зокрема: особистіснозорієнтованих, здоров’язберігаючих, командної взаємодії, професійно орієнтованих,  стратегій, рекомендованих Новою українською школою, а саме: стандартизованого й експрес - контролю, колоквіуму, таксономії Б. Блума, дайджесту, складання ситуативних задач, ілюстративних карт, кросвордів, структурно-логічних схем, RAFT, кластеру.

3. Поряд із традиційними інструментаріями контролю на заняттях з таких дисциплін: педагогіка, теорія і методика фізичного виховання, основи лікувальної фізичної культури  використовуються стратегії НУШ, а саме: створення лепбуків, буклетів, «карт знань», «дерев рішень», «асоціативних кущів»; проведення інтелектуальних розминок, тренінгів, ділових ігор, «лабораторій досвіду», дискусій, практичних вправ: «передбачення в команді», «шкала оцінювання», «мозкова атака», «обери позицію» та інших, які забезпечують перевірку набутих знань, здатність їх використовувати на практиці.

4. Вивчення позитивного досвіду вчителів-практиків, які мають надбання в галузі впровадження ідей НУШ, зокрема:

Вікторія ПОДГОРНА – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри теорії і методики фізичної культури та спортивних дисциплін Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського», м. Одеса.

Наталія РЕШЕТНЯК – учитель фізичної культури Одеського НВК № 24, м.Одеса.
5. Апробація в ході практики «Практика з  позашкільної виховної роботи» стратегій виховання на цінностях, виховання активної громадянської та учнівської позиції, відповідальності шляхом створення колажів, проектів, виконання колективних творчих справ.

6. Формування досвіду створення ефективного освітнього середовища, виховання прагнення до здорового способу життя, занять фізичною культурою, спортом в ході практики «Пробні уроки та заняття в школі».

7. Презентація досвіду роботи за наслідками переддипломної (педагогічної) практики.

8. Написання курсових робіт за темами: «Рухливі ігри в програмі фізичної культури учнів початкових класів у Новій українській школі», «Організація фізичного виховання молодших школярів у НУШ», «Інноваційні технології навчання у фізкультурно-оздоровчій та спортивній діяльності закладів загальної середньої освіти», «Бадмінтон» як варіативний модуль нової програми з фізичної культури та засіб фізичного виховання школярів.

9. Самоосвіта студентів з означеного питання, зокрема: створення папок професійних надбань, вивчення досвіду здобувачів освіти за спеціальністю 013 Початкова освіта, у тому числі й представленого на сайті педагогічного коледжу (блог педагогічної практики).

10. Мотивація здобувачів освіти до самовизначення, самовдосконалення, самоактуалізації в професійному полі.

11. Виховання якостей, необхідних для роботи в НУШ, у ході виховної та позааудиторної роботи.

12.Узагальнений досвід циклових комісій із цього питання зосереджено в методичному кабінеті коледжу та презентовано на блогах циклових комісій.На допомогу майбутньому вчителю для роботи 

в умовах Нової української школи
Популярні дописи з цього блогу

Вода – невід’ємна частина життя

Професійна підготовка сучасного вчителя з урахуванням запитів й інтересів студентів на заняттях з педагогіки

Методичні рекомендації з практики «У дитячих оздоровчих таборах»